top of page

Linda van den Burg Fotografie
Barneveld
www.foto-linda.nl
www.lindavandenburg.com
KvK 56143257
Versie mei 2022
Fotografie: zwangerschap, geboorte, newborn, baby, kids, familie, geliefden.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van Linda van den Burg Fotografie aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt
  een overeenkomst aan te gaan.

 1. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever

 2. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

 3. Fotograaf: Linda van den Burg Fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

 4. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten
  heeft, tevens de aanvaarde van deze algemene voorwaarden.

 1. Annuleren: ontbinding van de overeenkomst.

 2. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de
  authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst
  van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

 1. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)

 

Artikel 2. Toepassing

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen

fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in,

deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door

fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Aanbod

1.

Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.

2.

Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door(onvoorziene) verandering in de opdracht,

werkzaamheden of prijsstijging. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

1.

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever

dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader

van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

2.

Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding

nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

3.

Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1.

Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen

van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl

waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

2.

Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie.

Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

3.

In geval van een newbornshoot of andere fotosessies met (kleine) kinderen, blijven de aanwezige (groot)ouders of voogd

verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen.

4.

Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl.

5.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 

Artikel 6. Levering

1.

Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2.

Tenzij anders overeengekomen worden fotobestanden 21 werkdagen na betaling geleverd.

3.

Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd

van deze producten worden aan opdrachtgever gecommuniceerd.

4.

Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of

product is ontvangen.

5.

Fotobestanden blijven 5 jaar bij fotograaf in bewaring. Uitgezonderd diefstal/brand/crash. Na deze termijn zal fotograaf de fotobestanden verwijderen.

 

Artikel 7. Vergoeding

1.

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf

gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

2.

Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een

redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

3.

Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren

zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

4.

De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uur prijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

5.

Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw voor particulieren, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

1.

Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een(elektronische)factuur sturen aan

opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2.

Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 10 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 9. Annulering en opschorting

1.

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan fotograaf,

nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2.

Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht

verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de

overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

3.

Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

4.

Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf het bedrag van de overeengekomen fotosessie in rekening.

5.

In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum

uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, althans de opdracht opschorten.

6.

Opschorting van de opdracht kan de termijn van 12 maanden niet overschrijden. Na deze termijn kan de opdracht ontbonden worden of

kan de opdracht aan prijsstijging onderhevig zijn.

7.

Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst

vervaardigde werkzaamheden of producten.

8.

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente

verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

 

Artikel 10. Klachten

1.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

2.

Klachten met betrekking tot de geleverde producten dienen zo snel mogelijk na ontvangst

en uiterlijk binnen 5 dagen schriftelijk bij fotograaf gemeld te worden. Beschadigde

producten en verpakkingsmateriaal dient tot aan de behandeling bewaard te blijven door en bij opdrachtgever.

3.

Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 11. Auteursrecht

1.

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het

fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

2.

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.

3.

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele

doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio,

advertenties, social media, websites van derden, tijdschriftartikelen, exposities, in

drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, sample producten en wedstrijden.

4.

Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële

doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

5.

Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

6.

Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25

Aw in acht te nemen.

7.

Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

8.

Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

9.

Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

10.Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

Artikel 12. Portretrecht

1.

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, zoals genoemd in artikel 11 lid 3 van deze voorwaarden.

2.

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

3.

In geval van publicatie in drukwerk van derden, waaronder kranten en tijdschriften en bij

verkoop van de foto’s, zal fotograaf voorafgaand toestemming vragen aan geportretteerden.

4.

Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij

fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

5.

Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1.

Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de

zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

2.

Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door

fotograaf geleverd zijn.

3.

De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

 Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1.

Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.

Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

 

Artikel 15. Overige bepalingen

1.

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of  vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige

bepalingen en de overeenkomst in stand.

2.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Linda van den Burg Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page